Riječ direktorice

Home / Riječ direktorice

Dragi učenici i poštovani roditelji,

Mogućnost da se stiču nova znanja i vještine i prelazak s jedne na drugu profesiju su nove mjere kvalifikacije za skoro sve tokove života.
To je razlog što smo od školske 2008/09. godine u našoj Školi  primijenili nove EU VET II NPP po modularnom sistemu obrazovanja. Lisabonskim i Kopenhaškim deklaracijama 2000. i 2002. godine Evropska unija je pokrenula desetogodišnju strategiju koja za cilj ima da EU postane najdinamičnija i najkonkurentnija ekonomija u svijetu, zasnovana na znanju. Evropska strategija se zasniva na mogućnosti zapošljavanja, prilagodljivosti, poduzetništvu i jednakim mogućnostima.

Želimo li biti dijelom Evrope, moramo usklađivati svoj razvoj sa strateškim ciljevima EU i u oblasti srednjeg obrazovanja. EU VET Program je akronim od EU – Europska unija i VET – stručno obrazovanje i obuka (Vocational Education and Training ).

Dosadašnja iskustva iz implementacije projekta Phare VET programa pokazala su sljedeće prednosti modularnih nastavnih planova i programa u odnosu na tradicionalne: kratke, zaokružene cjeline koje obezbjeđuju motivaciju, fleksibilni su, prenosivi su,u liniji su sa mnogim evropskim stručnim programima,dozvoljavaju ponovno uključivanje u školovanje, omogućuju integraciju i veze među nastavnim planovima i programima, omogućuju raznolikost načina i tehnika ocjenjivanja, omogućuju obuku izvan škole, učenje je zasnovano na razvijanju sposobnosti, omogućuju dobijanje potvrda za stečenu obuku, omogućuju stalni razvoj nastavnih planova i programa i brzo reagovanje na promjene u društvu i tehnologiji, promoviraju ideju učenja kroz cijeli život.

 

Direktorica

Kanita Selmanović-Kulo, prof.